Editor Content (Ookbee Comics)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • คิดคำและทำรูปภาพสำหรับโปรโมตการ์ตูนให้เป็นที่รู้จักทั้งประเทศ
 • คอยสำรวจ Feedback ที่ได้รับจากผู้ใช้งานและนำมาพัฒนา ปรับปรุงต่อได้
 • คิดและวางแผน Project ใหม่ๆ ที่น่าในใจเพื่อโปรโมตการ์ตูนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • ประสานงานภายในกับแผนกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 28 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

*** (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!) ***

 • มีความคิดแปลกใหม่ หลงใหลการอ่านและดูการ์ตูนมาก
 • มีทักษะในการค้นคว้า หาข้อมูลและเขียนบทความ (การ์ตูน, เกม, ภาพยนตร์) ได้น่าสนใจ
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน)
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิค เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • รู้จักและคุ้นเคยกับ Social Media เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น
 • มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์, มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความรับผิดชอบสูง, มีความกระตือรือร้น, ตรงต่อเวลา
 • ***จะพิจารณาจาก Portfolio เท่านั้นค่ะ***
 
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
 
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
 
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
Top