Accounting Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ,ภาษีขายและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับบัญชีตามแต่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-3ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการติดต่อประสานงาน กล้าแสดงออก
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาได้
 • สามารถทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
 
 
 
1104/207-209 Noble Phatthanakan, Phatthanakan Rd,
Khwaeng Suan Luang, Khet Suang Luang,Bangkok 10250
 
CONTACT Recruitment
ภรณ์ทิพย์ หวังวิวัฒน์ (แพท) 061-397-1664 | porntip@ookbee.com
ฉัตรมณี ภักดีใหม่ (เบียร์) 098-325-9498 | chatmanee@ookbee.com
 
ส่ง Resume ได้ที่ E-Mail : jobs@ookbee.com
Top